کک نامبر

روش و دستگاه برای کک کردن زغال سنگ با محتوای فرار بالا

/coke-oven-volatile-substances

 این اختراع را می توان در صنعت تولید کک استفاده کرد. محفظه کک سازی با بار زغال سنگ پر می شود و زغال سنگ گرم می شود. اجزای فرار زغال سنگ با تامین هوای اولیه تا حدی اکسید می شوند. اجزای فرار نسوخته زغال سنگ در پایه کوره کک سوزانده می شوند. در صورت لزوم، بخار برای خنک کردن پایه کوره کک به کانال های گاز دودکش وارد می شود. این اختراع امکان بهبود کیفیت کک را بدون کاهش بهره وری و همچنین کاهش محتوای اکسیدهای نیتروژن در گازهای دودکش را فراهم می