کوک زغال

زغالسنگ چیست

/what-is-coal

زغال سنگ سنگی به آسانی قابل احتراق است که حاوی بیش از 50 درصد ماده آلی (کربن) وزنی و 70 درصد مواد کربن دار از نظر حجمی شامل رطوبت ذاتی است که از تراکم و تغییر بقایای گیاهی به وجود آمده است.