مصارف باریت

باریت (معرفی و کاربردها)

/barite-2

منبع اصلی باریت: باریت در رگه های سنگ هیدروترمال (به ویژه آنهایی که حاوی سرب و نقره هستند)، در سنگ های رسوبی مانند سنگ آهک، در رسوبات رسی که در اثر هوازدگی سنگ آهک ایجاد می شوند، در کانسارهای دریایی و در حفره های سنگ آذرین وجود دارد