سنگ شناسی

دانلود رایگان جزوه زمین شناسی ایران

/pamphlet-of-geology-of-iran

زمین شناسی دانشی است که عمدتاً ماهیت سیّارهٔ زمین و تاریخ آن و ساختمان پوستهٔ آن و اجزای درون آن و انواع سنگ ها و سنگواره ها را بررسی می کند. این علم دربارهٔ موادّ سازندهٔ زمین، نیروهای مؤثر بر مواد مزبور، برآیندهای آن نیروها، پراکندگی سنگ های پوستهٔ سیاره، سرگذشت آن و همچنین گیاهان و جانورانی که در دوره های گوناگون زمین شناسی وجود داشته اند گفتگو می کند.


تمایزات، ویژگی ها و شناسایی فلدسپات

/all-about-feldspar

فلدسپات ها گروهی از کانی های نزدیک به هم هستند که با هم فراوان ترین کانی در پوسته زمین هستند. دانش کامل از فلدسپات ها چیزی است که زمین شناسان را از بقیه ما جدا می کند