شناخت پدیده های مختلف زمین، هدف اصلی این علم است. اما در كشور ما به لحاظ فراوانی منابع طبیعی و وجود ذخائر با ارزش در اعماق زمین، دانش زمین شناسی از نظر علمی و اقتصادی دارای ارزش های ویژه ای است و نقش موثری را در زمینه شناخت منابع معدنی، اكتشاف و بهره برداری از آن ها و به طور خاص منابع نفتی دارد. زمین شناسی در نیم قرن اخیر در جهان و در ربع قرن حاضر در ایران گسترش فراوانی یافت.

زمین شناسان، افرادی هستند که چگونگی تشکیل زمین، ویژگی ها، رویدادهایی که از زمان پیدایش زمین بر آن گذشته است ساختار، ترکیب سنگ ها و کانی ها و تاریخچه را، مطالعه می کند.

جایگاه زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران، این باور وجود دارد که سرزمین ایران در بخش میانی کوهزاد آلپ – هیمالیا است، که از باختر اروپا آغاز و پس از گذر از ترکیه، ایران، افغانستان تا تبت و شاید تا نزدیکی های برمه و اندونزی ادامه دارد. جایگاه زمین شناختی ویژه این کوه ها در فصل مشترک دو قاره اوراسیا و گندوانا سبب شده تا درباره چگونگی پیدایش این نوار چین خورده دو انگاره بزرگ ناودیس تتیس و زمین ساخت ورقی مورد بحث باشد. بررسی دو انگاره یاد شده و گفتمان در این زمینه می تواند در بیان جایگاه زمین شناسی ایران کارساز باشد.

جهت دانلود مستقیم فایل اینجا کلیک کنید