دروگر

معرفی فنی زغالبر (دروگر یا کمباین ) از نوع KUZBASS

/coal-mine-shearer

دراین پست زغالبر  (شیرر کوزباس ) روسی را از نظر فنی و سایر قسمتها بررسی می کنیم