اسپکتروفوتومتری

مقدمه ای بر زمین شناسی طیفی و سنجش راه دور معادن

/spectroscopy-of-minerals

زمین‌شناسی طیفی اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بخش‌هایی از طیف الکترومغناطیسی برای شناسایی ویژگی‌های متمایز و فیزیکی از نظر طیفی انواع سنگ‌ها و مواد سطحی مختلف، کانی‌شناسی و نشانه‌های دگرسانی آنها است. همچنین می توان از تکنیک های طیفی برای شناسایی هیدروکربن های موجود در ستون آب و سطح دریا و همچنین مواد آلی محلول و میکروارگانیسم های زنده استفاده کرد.