coal mining geology fracture

شکستگی در سقف معادن ( زمین شناسی زغالسنگ 13)

/coal-mining-geology-fracture

شکستگی ها و درزها ترک های طبیعی یا سطوح ضعیف در سقف های معدن هستند. شکست یک اصطلاح کلی برای هرگونه ترک یا شکستگی در سنگ است که در اثر تنش مکانیکی ایجاد می شود. مفاصل انواع شکستگی های بدون جابجایی هستند . شکستگی‌ها و درزها می‌توانند در هر نوع سنگی رخ دهند، اما بیشتر یک نگرانی پشت بام در سقف‌های شیل هستند . شکستگی ها می توانند به طور طبیعی در سنگ های سقف اتفاق بیفتند یا می توانند از افتادگی سقف و فشارهای معدنی مرتبط ایجاد شوند. شکستگی ها و درزه ها معمولاً به صورت شکستگی های مستقیم، عمودی تا نزدیک به عمودی در سنگ رخ می دهند، اما می توانند منحنی نیز باشند