coal mining geology fault

گسل ها (تکتونیکی - زمین شناسی زغالسنگ 12)

/coal-mining-geology-fault-2

گسل ها گسست هایی در پوسته زمین هستند که حرکت در آن رخ داده است. جهت یا حرکت نسبی حرکت نوع خطا را مشخص می کند.
گسل های معمولی گسل هایی هستند که در آنها یک طرف پوسته زمین نسبت به طرف دیگر به سمت پایین منحرف می شود. گسل های معکوس یا رانش به گسل هایی گفته می شود که در آنها یک طرف نسبت به طرف دیگر به سمت بالا حرکت می کند. گسل‌های ضربه‌لغز (که انتقالی یا تبدیلی نیز نامیده می‌شود) گسل‌هایی هستند که در آنها بلوک‌های پوسته زمین به‌طرف صفحه گسل حرکت می‌کنند. انحراف در امتداد گسل ها ممکن است در اینچ تا هزاران پا اندازه گیری شود