coal mining geology concretions

بتن ریزی در سقف معدن (زمین شناسی زغالسنگ 10 )

/coal-mining-geology-concretions

بتن ریزی ها توده های سنگی جدا شده و اغلب بیضی شکل هستند. بتن ریزی ها معمولاً از سنگ آهک (کربنات کلسیم) تشکیل شده اند، اما بتن ریزی های غنی از سیلیس نیز وجود دارد. بتن آهکی بیشتر در شیل خاکستری تیره و سیاه دیده می شود. بتن ریزی ها معمولاً از طریق رشد مواد معدنی برافزایشی (کربنات یا سیلیس) تشکیل می شوند. بتن ریزی های آهکی معمولی اینچ تا چند فوت قطر دارند، اگرچه بتن ریزی های بزرگ نزدیک به ده فوت قطر گزارش شده است. بیشتر بتن ریزی ها بیضی شکل هستند که محور بلند آنها موازی با بستر است. سطح بیرونی بتن به طور کلی صاف است. بتن ریزی ها معمولاً شامل شکستگی های شعاعی و گاهی ساختارهای مخروطی در مخروط هستند.