coal macerals

ماسرال ها در زغالسنگ چیست ؟

/coal-macerals

در سطح میکروسکوپی، زغال سنگ از ذرات آلی به نام ماسرال تشکیل شده است. ماسرال ها بقایای تغییر یافته و فرآورده های فرعی مواد گیاهی اصلی هستند که ذغال سنگ نارس از آن منشاء گرفته است. ماسرال ها به زغال سنگ مانند دانه های رسوبی و سیمان ها برای سنگ های رسوبی هستند.
سنگ نگاران زغال سنگ (افرادی که ذغال سنگ را زیر میکروسکوپ مطالعه می کنند) ماسرال ها را به سه گروه تقسیم می کنند که هر کدام شامل چندین نوع ماسرال است. گروه ها اینرتینیت، لیپتینیت و ویترینیت هستند. این گروه ها با توجه به خاکستری بودن آنها در نور بازتاب شده در زیر میکروسکوپ تعریف شدند. لیپتینیت ها خاکستری تیره، ویترینیت ها خاکستری متوسط تا روشن، و اینرتینیت ها سفید هستند و می توانند بسیار روشن باشند