Extraction from coal mines

استخراج از معادن زغال سنگ چگونه است

/extraction-from-coal-mines

استخراج زغالسنگ به دوصورت زیرزمینی و سطحی انجام می شود .حالت‌های دسترسی زیرزمینی شامل استخراج دریفت، شیب و شفت و روش‌های استخراج واقعی شامل استخراج از دیوار بلند و اتاق و ستون است . روش های استخراج سطحی شامل مساحت، کانتور، برداشتن قله کوه و مارپیچ است. در ادامه به توضیح هر دو حالت می پردازیم