کانسار

اکتشاف ذخایر طلای اپی ترمال

/epithermal-gold-deposits-exploration

کانسارهای طلای اپی ترمال از نظر شکل بسیار متغیر هستند، از رگه های کوارتز نازک گرفته تا ذخایر بزرگ پراکنده، و در محیط های مختلف زمین شناسی قرار دارند. دگرسانی گرمابی همراه با این نهشته ها باعث تغییرات شدید در خواص فیزیکی سنگ ها می شود. حساسیت مغناطیسی و ماندگاری کاهش می یابد. محتوای پتاسیم معمولاً افزایش می یابد و باعث افزایش رادیواکتیویته می شود. مقاومت الکتریکی تا دو مرتبه قدر تغییر می کند. و چگالی بسته به ماهیت سنگ میزبان و فرآیندهای دگرسانی افزایش یا کاهش می یابد.


زمین شناسی اقتصادی چیست

/economic-geology

زمین شناسی اقتصادی شاخه ای از علم است که بر مطالعه و اکتشاف ذخایر سنگ معدن برای اهداف اقتصادی تمرکز دارد. کانسارهای سنگی، سازندهای سنگی حاوی مواد معدنی هستند که می توانند برای سود استخراج شوند. به عنوان مثال، اکسید آهن ممکن است در یک منطقه به وفور یافت شود، اما به خودی خود چندان سودآور نیست. درک کانسارهای سنگ معدن و ویژگی های آنها و همچنین موقعیت مکانی آنها برای اینکه بتوانیم حداکثر سود اقتصادی را از آنها استخراج کنیم، مهم است. توده ها و ذخایر سنگ اساساً سنگ های معدنی هستند که می توانند به طور سودآوری استخراج شوند.