مواد

مواد معدنی چیست؟

/what-are-minerals

در زمینه زمین شناسی، اغلب اصطلاحات مختلفی از جمله کلمه "معدنی" را می شنوید. مواد معدنی دقیقا چیست ؟