فلدسپار

تمایزات، ویژگی ها و شناسایی فلدسپات

/all-about-feldspar

فلدسپات ها گروهی از کانی های نزدیک به هم هستند که با هم فراوان ترین کانی در پوسته زمین هستند. دانش کامل از فلدسپات ها چیزی است که زمین شناسان را از بقیه ما جدا می کند