فلدسپات پتاسیک

استخراج و فرآوری فلدسپات پتاسیک یا اورتوکلاز

/what-process-mining-orthoclase-feldspar

Orthoclase عضوی از سری فلدسپات قلیایی است. فلدسپات های قلیایی شامل آلبیت (NaAlSi 3 O 8 )، آنورتوکلاز ((Na,K)AlSi 3 O 8 )، سانیدین ((K,Na)AlSi 3 O 8 )، ارتوکلاز (KAlSi 3 O 8 ) و میکروکلاین (KalSi) می باشد. از آنجایی که ارتوکلاز سرشار از پتاسیم و عضو نهایی سری فلدسپات قلیایی است، بسیاری از زمین شناسان آن را "K-spar"، "K-feldspar" یا "Patassium Feldspar" می نامند.