طلای اپی ترمال

اکتشاف ذخایر طلای اپی ترمال

/epithermal-gold-deposits-exploration

کانسارهای طلای اپی ترمال از نظر شکل بسیار متغیر هستند، از رگه های کوارتز نازک گرفته تا ذخایر بزرگ پراکنده، و در محیط های مختلف زمین شناسی قرار دارند. دگرسانی گرمابی همراه با این نهشته ها باعث تغییرات شدید در خواص فیزیکی سنگ ها می شود. حساسیت مغناطیسی و ماندگاری کاهش می یابد. محتوای پتاسیم معمولاً افزایش می یابد و باعث افزایش رادیواکتیویته می شود. مقاومت الکتریکی تا دو مرتبه قدر تغییر می کند. و چگالی بسته به ماهیت سنگ میزبان و فرآیندهای دگرسانی افزایش یا کاهش می یابد.