طلایابی

حلال های طلا برای بدست آوردن طلا خالص

/solubility-of-gold

طلا به آسانی در تیزاب یا در هر مخلوط دیگری که کلر نوپا تولید می کند، حل می شود، از جمله این مخلوط ها محلول های زیر است:

  1. نیترات ها، کلریدها و سولفات ها - به عنوان مثال، بی سولفات سودا، نیترات سودا، و نمک معمولی.
  2. کلریدها و برخی از سولفات ها - به عنوان مثال، سولفات آهن.
  3. اسید هیدروکلریک و کلرات پتاسیم؛
  4. پودر سفید کننده و اسیدها یا نمک هایی مانند بی کربنات سودا.


یافتن طلا با شاخص های طبیعی

/finding-gold-essentials-plant-soil-indicators

در طول تاریخ بشر، بسیاری از مردم شیفته طلا بوده اند. تقریباً هر تمدنی برای این فلز خاص ارزش قائل بوده است. اولین سوال همه این است که "چگونه طلا پیدا کنم؟"