سیکلومنگنز

منگنز چگونه تولید می شود؟

/how-manganese-extracted

منگنز خالص توسط فرآیندهای هیدرومتالورژی و الکترولیتی تولید می شود ، در حالی که فرومنگنز و سیلیکومنگنز از ذوب سنگ معدن در کوره بلند یا معمولاً در یک کوره الکتریکی تولید می شوند.