سختی موس

تمایزات، ویژگی ها و شناسایی فلدسپات

/all-about-feldspar

فلدسپات ها گروهی از کانی های نزدیک به هم هستند که با هم فراوان ترین کانی در پوسته زمین هستند. دانش کامل از فلدسپات ها چیزی است که زمین شناسان را از بقیه ما جدا می کند


مقیاس سختی Mohs در کانی شناسی و معدن

/mohs-scale-of-mineral-hardness

مقیاس سختی Mohs در سال 1812 توسط فردریش موهس ابداع شد و از آن زمان به همین شکل بوده است و آن را به قدیمی ترین مقیاس استاندارد در زمین شناسی تبدیل کرده است. همچنین شاید مفیدترین آزمایش برای شناسایی و  توصیف کانی ها باشد. شما از مقیاس سختی Mohs با آزمایش یک کانی ناشناخته در برابر یکی از کانی های استاندارد استفاده می کنید. هر کدام دیگری را خراش دهد سخت تر است و اگر هر دو یکدیگر را خراش دهند سختی یکسانی دارند.