خریدار آلومینیوم

آلومینیوم ( معرفی و کاربردها)

/aluminum

آلومینیوم یک فلز نقره ای مایل به سفید و سبک وزن است . نرم و چکش خوار است. استفاده می کند. آلومینیوم در محصولات متنوعی از جمله قوطی، فویل، ظروف آشپزخانه، قاب پنجره، بشکه آبجو و قطعات هواپیما استفاده می شود. این به دلیل ویژگی های خاص آن است.