تجهیزات ریلی معدن

لکوموتیو الکتریکی 4.5 تن معدنی مدل کاراکال

/post-18

پس از طراحی و ساخت دو نمونه مختلف از لکوموتیو های وزن سبک 4.5 تن جهت معادن زیرزمینی و اخذ نظر کاربران در محیط واقعی معدن لکوموتیو الکتریکی جدید طراحی گردید که دارای قدرت مانور بیشتر در پیچ هایی با شعاع گردش کمتر و همچنین تونلهایی با سطح مقطع پایین تر بتوان استفاده نمود