استارت معدنی

استارت معدنی (پوسکاتل ) PVI-25M

/varikond-pyskatel-pvi-25y

 استارت الکترومغناطیسی معدنی (پوسکاتل ) PVI-25M برای راه اندازی و توقف مستقیم موتورهای الکتریکی ناهمزمان سه فاز با روتور قفس سنجابی و همچنین برای محافظت در برابر جریان های اتصال کوتاه و اضافه بار در مدارهای قدرت خروجی طراحی شده است.