اتوماسیون

استارت معدنی ضد انفجار روسی مدل های АПШ-2 و АПШ-1

/mine-starting-units-apsh

واحدهای راه اندازی معدن APSh-1 و APSh-2 برای تبدیل جریان متناوب 3 فاز عمومی معدن با ولتاژ: APSh-1 - 380 یا 660 V، APSh-2 - 660 یا 1140 V، فرکانس 50 هرتز به جریان طراحی شده