آرک معدنی

جدول مشخصات آرک های معدنی

/mining-support-u-beam-steel-arch

آرک های معدنی ( نگهدارنده های تونل ) در ایران بر اساس سطح مقطع تونل دارای استاندارد خاصی است که در این پست به جدول مشخصات فنی و فیزیکی آرک ها می پردازم