آراگونیت

شناسایی مواد معدنی کربناته

/all-about-carbonate-mineral

به طور کلی، کانی های کربناته در سطح یا نزدیک سطح یافت می شوند. آنها بزرگترین انبار کربن زمین را نشان می دهند. همه آنها نرم هستند، از سختی 3 تا 4 در مقیاس سختی Mohs.