معرفی TEMP H
TEMP-H  دستگاهی با قدرت 80 کیلووات و 4.500 کیلوگرم وزن است. این دستگاه مجهز به دو درام کمباینی برش و مناسب برای کار در درزهای زغال سنگ نازک.
درام جلو از کف زمین شروع شده و تنظیم ارتفاع ندارد و درام عقب می تواند ارتفاع برش را بین 650 تا 1200 میلی متر تنظیم کند.
حرکت شیرر در امتداد سطح دیواره بلند از طریق یک وینچ ایمنی و کششی که در ابتدای کارگاه معدن قرار گرفته است انجام می پذیرد و دستگاه را بین دو کابل که یکی از آنها برای کشش استفاده می شود و دیگری به عنوان کابل ایمنی ، کشانده می شود. این کابل ها با نگهدارنده هایی  که در سر زغالتراش مونتاژ شده است به دستگاه ثابت می شوند

مشخصات
ضخامت درز ................................................ .................................................. .............. 600 - 1.200 میلی متر
پیشبرد در چرخه کار .............................................. ...................................................... ............. 900 میلی متر
تمایل درز زغال سنگ ............................................... ........................................... ............... 30 - 85º
زاویه شیب در جلو ............................................. ...................................................... ......... 10 - 40º