زغالتراش برش باریک RPB60 برای کار در درزهای کم و شیب دار و با ارتفاع درز 0.38-0.85 متر و زاویه شیب 35-85 درجه طراحی شده است
RPB60 را می توان در اتمسفرهای انفجاری بالقوه به عنوان تجهیزات گروه I گروه M2 مورد استفاده قرار داد و تمام الزامات مربوط به دستورالعمل های اتمسفرهای قابل انفجار 94/9/EC (ATEX) را برآورده کرد.

مشخصات
قطر درام .......................................................................................................................، میلی متر 440 380
ضخامت درز لایه زغالسنگ .....................................................................................، متر 0،44-0،85 0،38-0،82
زاویه حرکت در امتداد لایه ................................................................................................، º 35 - 85 35 - 85
حداکثر قدرت ذغال سنگ .............................................................................، کیلوگرم/سانتی متر مربع 300 300
حداکثر طول دیواره ..........................................................................................................................متر 160
روش پشتیبانی .......................................................................................................تکیه گاه یا تکیه گاه سقفی
بارگیری زغال سنگ ..............................................................................................................................گرانش