طراحی شده برای نگهداری و کنترل سقف در فضای نمای دیوار طولانی در استخراج درزهای کم عمق در محدوده 1.1 تا 3.0 متر.
مزایای اصلی:
طراحی بهینه برای درزهای باریک تا متوسط با پایداری متوسط
و نوع سنگین مطابق با استاندارد GOST 31561 ؛
کار کارآمد در شرایط ناپایدار سقف فوری به دلیل بالا نیروی کنسول بستن با انتقال نیرو از هیدرولیک (ثبت اختراع) ؛
هیدرولیک قدرت بالا ؛
سیستم مدیریت قابل اعتماد و کارآمد از انواع مختلف تولیدات اروپایی:
کنترل اتومات، کنترل چند بازو ، کنترل الکترو هیدرولیک.