طراحی شده برای نگهداری و کنترل سقف در فضای نمای دیوار طولانی در استخراج درزهای کم عمق در محدوده 0.85 تا 2.0 متر.
مزایای اصلی:
طراحی بهینه برای کار در درزهای نازک و متوسط با سقف و کف (کمر بالا و پایین ) نوع متوسط مطابق با استاندارد GOST 31561 ؛
کار کارآمد در شرایط ناپایدار سقف فوری به دلیل بالا نیروی کنسول بستن با انتقال نیرو از هیدرولیک (ثبت اختراع) ؛
هیدرولیک قدرت بالا ؛
سیستم مدیریت قابل اعتماد و کارآمد تر از تولید اروپایی انواع مختلف:
کنترل اتومات، کنترل چند بازو ، کنترل الکترو هیدرولیک.