طراحی شده برای نگهداری و کنترل سقف در فضای نمای دیوار طولانی در استخراج درزهای کم عمق در محدوده 1.4 تا 5.5 متر (نسخه های مختلف).
به دلیل قابلیت تحمل بار بالا در سازندهای سنگین عملکرد کارآمد را ارائه می دهد
ظرفیت پوشش کمتر از 900 kN / m2.
فولادهای با استحکام بالا مانند S690QL ، A514 ، 16ХГМФТР در تولید تکیه گاه سقف استفاده می شود.
با نقطه عملکرد 600 ... 700 مگاپاسکال
تأیید رعایت الزامات قدرت با استفاده از رایانه انجام می شود